netto

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CloudTech Kamil Chmura

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin jest adresowany do konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego CloudTech działającym w domenie https://myjnia24.pl, zwanym dalej Sklepem.

2. Operatorem Sklepu jest CloudTech Kamil Chmura,Siedlanka 13, 36-147 Siedlanka, NIP: 814-16-95-190, REGON: 520925356.

3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu.

4. Konsument to Klient zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sposób porozumiewania się z Konsumentem następuje za pomocą poczty elektronicznej (adres e–mail CloudTech: kontakt@cloudtech.com.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 665-095-762.

6. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

7. Produkty to towary i usługi dostępne dla Klienta w Sklepie.

8. Zamawianie Produktów ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

9. Klient oświadcza, że przed każdorazowym dokonaniem zamówienia Produktu zapoznał się z aktualnie obowiązującym regulaminem i akceptuje jego zapisy.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Przetwarzanie danych osobowych

1. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności zamieszczonym na naszej stronie internetowej. Klient oświadcza, że przed każdorazowym dokonaniem zamówienia Produktu zapoznał się z Polityką Prywatności CloudTech.

 

IV. Zamówienia i płatności

1. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach wolnych.

3. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

  • przedpłata na rachunek bankowy CloudTech
  • płatności w opcji za pobraniem - gotówka lub karta
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl - obsługę płatności prowadzi paypro sa (paypro) z siedzibą w poznaniu, przy ulicy kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy poznań nowe miasto i wilda, viii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem krs 0000347935, numerem nip 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez komisję nadzoru finansowego pod numerem uknf ip24/2014.

4. CloudTech dostarcza produkty na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich.

5. Klient dokonuje wyboru formy płatności w momencie składania zamówienia.

6. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktów podczas składania zamówienia spośród dostępnych sposobów.

7. Koszty wysyłki Produktów ustalane są dla każdego zamówienia automatycznie. W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu koszt wysyłki uzależniony jest od łącznej wagi wszystkich zamówionych Produktów..

8. W przypadku zamówienia produktów, których waga przekracza 30 kg, CloudTech zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem, aby ustalić koszty wysyłki indywidualnie.

9. CloudTech informuje Klienta o kwocie należnej za wysyłkę na etapie finalizacji składanego zamówienia. Klient, składając zamówienie, akceptuje koszty wysyłki ustalone dla tego zamówienia.

10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta CloudTech oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia przez CloudTech za pomocą poczty elektronicznej złożonej oferty. Po potwierdzeniu dostępności towaru przez operatora sklepu następuje przystąpienie do realizacji umowy.

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym ClouTech, chyba, że Klient wybrał formę płatności gotówką lub za pobraniem.

12. CloudTech  wysyła na adres poczty elektronicznej, podanej przez Konsumenta podczas składania zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość niezwłocznie, nie później jednak, niż w chwili dostarczenia Produktu.

13. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT wystawianej na życzenie Klienta.

14. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

15. CloudTech zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz dostępnego asortymentu.

16. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu lub na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, przed upływem 14 dni na adres korespondencyjny CloudTech, który został wskazany w pkt. I.2 i I.5 niniejszego Regulaminu. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym, bez jakichkolwiek śladów użytkowania. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo niezwłocznie w terminie późniejszym, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu odsyłanych Produktów ponosi Konsument.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1)    świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)    Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3)   Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)    Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5)   Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)    Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)    Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8)    Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

9)    Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

10)  Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

17. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, CloudTech niezwłocznie prześle Konsumentowi na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Konsumenta w zamówieniu, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

18. CloudTech dokonuje zwrotu płatności poniesionych przez Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeżeli CloudTech nie zaproponował, że samodzielnie odbierze zwracany Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Jeżeli Konsument wybrał sposób doręczenia Produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru danego typu, CloudTech nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

 

V. Reklamacje

1. Reklamacja Klienta dotycząca zamówionych Produktów powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres CloudTech wraz z reklamowanymi Produktami. Reklamacja winna zawierać:

a. dane Klienta umożliwiające kontakt,

b. zarzuty Klienta,

c. okoliczności uzasadniające reklamację,

d. okoliczności wystąpienia i wykrycia wady w tym datę jej wykrycia,

e. ewentualny żądany sposób rozwiązania reklamacji.

2. Sklep zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Produkty zakupione za pośrednictwem Sklepu Towary mogą posiadać gwarancję producenta. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

4. CloudTech nie przyjmuje od Klientów przesyłek pocztowych za pobraniem.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. CloudTech zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, t.j. zmiany przepisów prawa, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmiany organizacyjne po stronie CloudTech nieskutkujące następstwem prawnym, zmiany w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej CloudTech.

2. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby CloudTech.

3. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie stanowią przedmiot praw autorskich. Ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody CloudTech wyrażonej w formie pisemnej.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

5. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Formularz odstapienia od umowy